budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Krátko z histórie spolku I. (1998 až 2000)

Nevyhnutnosť zintenzívnenia vzájomného vzťahu fakulty a jej absolventov, potreba zvýraznenia spätnej väzby, ktorá by prinášala jasne formulované potreby a očakávania praxe a najmä požiadavky na profil absolventov a smerovanie vedeckého výskumu na fakulte, priviedla v druhej polovici roku 1998 skupinu nadšencov z radov pracovníkov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a vybraných absolventov k myšlienke založiť Spolok absolventov a priateľov FEI STU - EF SVŠT. Na príprave sa v začiatočnom štádiu podieľali najmä doc. Ing. I. Daruľa, CSc., doc. Ing. L. Harsányi, CSc., doc. Ing. L.Hulényi, CSc., doc. Ing. M.Paško,CSc., prof. Ing. V.Smieško PhD. a prof. Ing. A. Smola, PhD. Táto skupina ľudí začala intenzívne pracovať na príprave stanov a zvolaní zakladajúceho valného zhromaždenia budúceho spolku. Spolok bol oficiálne založený na valnom zhromaždení 27. januára 1999 na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Na tomto zakladajúcom valnom zhromaždení sa zúčastnilo 95 budúcich členov spolku, ktorí po rozsiahlej, ale vecnej diskusii schválili stanovy spolku, zvolili predsedníctvo a dozornú radu. Spolok bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 5. marca 1999.

 Prvý predseda spolku: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.

Do predsedníctva spolku boli na zakladajúcom valnom zhromaždení zvolení: prof. Ing. Viktor Smieško, CSc. (predseda), Ing. Ladislav Szemet (podpredseda), doc. Ing. Ladislav Hulényi, CSc. (sekretár), prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. doc. Ing. Ivan Daruľa, CSc., Ing. Milan Jarás, CSc., prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., doc. Ing. Ondrej Olach, CSc. a prof. Ing. Milan Žalman, CSc. Do dozornej rady spolku boli zvolení: Ing. Alexander Kšiňan (predseda), doc. Ing. Ladislav Harsányi, CSc. a doc. Ing. Miroslav Paško, CSc. Náplň práce spolku vyplynula z vytýčených cieľov a poslania spolku. Pri tvorbe plánu činnosti sa vychádzalo z hlavného zámeru sprostredkovať kontakty medzi absolventmi a fakultou a medzi absolventmi navzájom. Dňa 29. októbra 1999 sa uskutočnilo v Klube zamestnancov FEI STU stretnutie absolventov EF SVŠT z roku 1959. Po celý rok riadilo činnosť spolku predsedníctvo, ktoré sa schádzalo štvrťročne. Postupne bola zabezpečená aj hospodárska stránka činnosti spolku. Spolok nadviazal kontakty s organizáciami doma a v zahraničí, ktoré majú podobné zameranie i poslanie (Žilina, Brno, Praha, Viedeň, Madrid). V priebehu roka vznikla internetová stránka 

http://www.elf.stuba.sk/spolok/main.html

 spolku, ktorá začala poskytovať podrobné a aktuálne informácie o práci spolku, ale aj o podujatiach uskutočňovaných na fakulte. Bolo vybrané logo spolku, ktoré sa používa dodnes na všetkých oficiálnych dokumentoch, a ktorého autorkou je Iveta Marková, pracovníčka Výpočtového strediska FEI STU v Bratislave.

 

Rok 1999 sa podarilo úspešne zdokumentovať vo forme ROČENKY 1999, ktorú spolok vydal vo Vydavateľstve STU s nákladom 400 výtlačkov, a ktorú dostali všetci členovia spolku. Na konci roku 1999 mal spolok 308 členov. V poradí druhé valné zhromaždenie spolku sa uskutočnilo 2. februára 2000. Prijalo rad rozhodnutí, ktoré zdvihli latku náročnosti aktivít spolku. Uviesť možno najmä aktívnu spoluúčasť na organizovaní výročných stretnutí absolventov fakulty v Bratislave, skvalitňovanie a rozširovanie internetovej stránky spolku, organizovanie stretnutí členov spolku spojené so zaujímavými odbornými prednáškami, napríklad v súvislosti s návštevou prezidenta IEE (The Institution of Electrical Engineers) v Londýne Dr. Malcolma W. Kennedyho v Slovenskom centre IEE pri FEI STU v Bratislave, sa spolok podieľal na organizovaní jeho prednášky na tému "The electricity supply industry in the new millennium", ktorá sa uskutočnila 21. marca 2000 v Klube zamestnancov FEI, pomoc fakulte pri zlepšovaní informovanosti študentov stredných škôl o možnostiach štúdia na FEI STU a uplatnení absolventov v praxi a získavanie sponzorov pre činnosť spolku. Druhý rok činnosti spolku bol zdokumentovaný aj prostredníctvom ROČENKY 2000, ktorú spolok vydal vo Vydavateľstve STU. Ako sa podarilo tieto zámery splniť, hodnotilo valné zhromaždenie v roku 2001.

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)