budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Zo života Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave...

Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave už píše druhé desaťročie svojej existencie a činnosti. 27.januára 2011 uplynie dvanásť  rokov od zakladajúceho valného zhromaždenia spolku. Za dvanásť rokov existencie spolku tento  prešiel cestu, o ktorej sa dá konštatovať, že postupne naplnila základné ciele a úlohy  formulované v čase jeho založenia. Základným cieľom bolo a stále je združovať na báze dobrovoľnosti absolventov  a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave, ktorí po úspešnom absolvovaní štúdia na fakulte našli svoje profesionálne uplatnenie v oblasti elektrotechniky v rôznych kútoch Slovenska, ale aj zahraničí, v oblasti priemyslu, výskumu, vedy, školstva. Týmto spôsobom prispievať k spolupráci fakulty s pracoviskami v oblasti automatizácie, elektroenergetického a silnoprúdového inžinierstva, elektromateriálového inžinierstva, elektroniky, telekomunikácií  a informatiky, podielať sa na propagácií študijných programov v bakalárskom a v inžinierskom stupni štúdia na fakulte, predovšetkým medzi študentmi stredných škôl. Ďalší významný cieľ je pomoc pri celoživotnom vzdelávaní členom spolku, ale aj ostatným záujemcom v oblastiach, v ktorých fakulta zabezpečuje výučbu vo všetkých troch stupňoch univerzitného vzdelávania. Spolok plnenie svojich úloh od začiatku vždy konkretizoval v plánoch činnosti na jednotlivé roky, každoročne vydával a aj teraz pripravuje v spolupráci  s fakultou vydanie ročenky spolku. Jej úlohou je na pomerne malom priestore zhodnotiť činnosť spolku za uplynulý rok a súčasne propagovať významné úspechy fakulty v oblasti vzdelávania, spolupráce s technickou praxou. Ročenka je určená členom spolku, ale zároveň slúži aj na propagáciu fakulty vo verejnosti. Spolok medzi valnými zhromaždeniami  riadi predsedníctvo spolku a dozorná rada. Predsedom predsedníctva spolku je aktuálny dekan fakulty. Za 12 rokov činnosti spolku sa v tejto funkcii postupne vystriedali  páni prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. František Janíček, PhD.. Súčasným predsedom spolku je pán doc. Ing. Ján Vajda, CSc.. Členovia predsedníctva a dozorná rada, zloženie týchto orgánov bolo vždy aktualizované na valnom zhromaždení raz ročne. 

Podpora vzdelávacieho procesu spolkom  na fakulte sa odráža v skutočnosti, že od roku 2000 je udeľovaná Cena Spolku absolventov... absolventom inžinierskeho štúdia, ktorí úspešne absolvovali štúdium na fakulte, spojená s finančnou odmenou. Cena je odovzdávaná na promócii absolventov.  V roku 2003 spolok zobral na svoje plecia vydávanie Časopisu pre elektrotechniku a energetiku, čím si vytýčil náročnú a zodpovednú úlohu ekonomicky a obsahovo stabilizovať časopis. Úlohu sa mu doteraz  darí plniť. V novembri 2004  sa stal Ing. Jozef Psotka, bývalý učiteľ na Katedre elektrotechnológie EF SVŠT a významný slovenský horolezec, prvým čestným členom spolku. Toto čestné členstvo bolo udelené žiaľ in memoriam, vlastný akt jeho udelenia bol realizovaný na spomienkovom zhromaždení k 20. výročiu prvého výstupu slovenských horolezcov na Mont Everest. Účastníkom tejto expedície bol aj náš kolega, ktorý však pri zostupe z vrcholu zahynul. Rok 2004 bol na dôležité udalosti v živote spolku bohatý. V máji 2004 začal pôsobiť pri spolku  Klub seniorov. Tento združuje učiteľov a výskumných pracovníkov fakulty v dôchodkovom veku. Je dôkazom, že človek, ktorý svoj profesionálny život zasvätil elektrotechnike a elektronike môže jej vývoj aktívne sledovať aj v čase zaslúženého odpočinku .Dôkazom toho sú zaujímavé prednášky jednak z histórie, tie pútavým spôsobom pripravujú a prezentujú samotní členovia klubu,  ale aj  prednášky so zaujímavým obsahom, ktorých témy sú zamerané na najnovšie výdobytky v oblasti techniky, ich autormi sú pracovníci fakulty pracujúci v jednotlivých oblastiach. O oba typy prednášok je značný záujem nielen medzi seniormi, ale aj medzi súčasnými pracovníkmi fakulty a nájdu sa aj záujemcovia  z radov študentov. Ďalšia  aktivita klubu je smerovaná aj na odborné exkurzie. Za obdobie existencie klubu ich bolo tiež už niekoľko,      a sa stretli s veľkým záujmom. V roku 2004 tiež vznikla myšlienka zhromaždiť písomné a obrazové dokumenty z činnosti spolku od jeho zrodu až po súčasnosť a tak sa začala písať kronika spolku, ktorá môže byť pre súčasníkov, ale hlavne pre budúce generácie zdrojom poučenia, nostalgie, ale pre mladších  aj impulzom do ďalších rokov. Spolok je tiež pravidelným spoluorganizátorom plesu fakulty, ktorý sa pripravuje aj vo februári 2011.
 

Spolok sa neuzatvára len do seba, ale má kontakty aj so sesterskými organizáciami na univerzitách na Slovensku (Klub absolventov a priateľov EF ŽU v Žiline), v Čechách (Elektra, Spolek absolventov a přátel FEL ČVUT v Praze, Elektron, Spolek absolventov a přátel FEKT a FIIT VUT v Brně).
 

V súlade s vývojom informačných technológií má spolok webovú stránku (http://www.fei.stuba.sk), na ktorej sa návštevník dozvie aktuálne  informácie zo života spolku, nájde prihlášku za člena spolku, aktuálne zloženie predsedníctva spolku, jeho dozornej rady, kontakt, ale rovnako na nej nájde aj udalosti z histórie spolku od jeho začiatkov až do dnes.
 

Cieľom príspevku bolo informovať akademickú obec na Slovenskej technickej univerzite o činnosti a výsledkoch práce Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave. Uvedomujeme si, že všetko čo bolo v tomto smere urobené v uplynulých 12 rokoch sa nedá podrobne opísať v jednom článku. Treba si však uvedomiť aj to, že je to výsledok nadšenia a práce ľudí na fakulte, ktorí aj týmto spôsobom prispievajú nielen k propagácii fakulty, ale aj celej Slovenskej technickej univerzity v Bratislave jednak v odbornej technickej verejnosti, ale aj v širokej dá sa povedať laickej verejnosti. A toto je v súčasnosti, keď je záujem o štúdium technických vied medzi mladými ľuďmi menší, veľmi dôležitá úloha.

 

 

                                                                                                   Zuzana Krajčušková
                                                                                                   FEI STU v Bratislave  

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)