budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Plán činnosti spolku na rok 2013

 

Plán činnosti Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) na rok 2013

Činnosť Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave (ďalej len spolku) bude zameraná predovšetkým na aktivity vyplývajúce zo stanov Spolku a z uznesení valného zhromaždenia. Osobitná pozornosť sa bude venovať najmä udržaniu vydávania Časopisu EEIKT a rozvoju spolupráce s fakultou a profesijnými organizáciami pôsobiacimi v oblasti elektrotechniky a IKT. V nadväznosti na uznesenia valného zhromaždenia spolku sa vymedzujú najmä tieto úlohy:

1. Propagovať Spolok medzi súčasnými i bývalými pracovníkmi FEI STU, predovšetkým absolventami našej fakulty. Sústrediť pozornosť na získavanie mladých členov. Oslovovať aj študentov 2. ročníka Ing. štúdia na FEI STU. Zamerať sa i na absolventov, ktorí našli významné uplatnenie v odbornej praxi i v spoločenskom živote, a to aj v spolupráci so ZEP-om, SEZ-KES a pod..
Termín: priebežne

Zodp.: prof. Ballo, doc. Vajda,
Ing. Badžgoň, Ing. Holčík

2. Pripravovať štvrťročne prehľady o hospodárení spolku a priebežne informovať predsedníctvo, ako aj dozornú radu o výsledkoch hospodárenia, o stave v pokladni spolku, a sledovať platbu členských príspevkov.
Termín: 1x štvrťročne

Zodp.: doc. Vajda

3. V nadväznosti na hlavnú činnosť fakulty napomáhať pri propagácii štúdia na FEI STU a výsledkov jej činnosti v oblasti vedecko-výskumnej činnosti a pri sledovaní uplatnenia absolventov v praxi.
Termín: priebežne

Zodp.: Ing. Šimlaštík, prof. Ballo

4. Vyhľadávať na iných univerzitách doma i v zahraničí partnerské organizácie klubov absolventov, hľadať možnosti kontaktu s nimi s cieľom vymieňať si skúsenosti a prípadne nadviazať i užšiu spoluprácu.
Termín: priebežne

Zodp.: doc. Hulényi

5. Pomáhať pri organizovaní stretnutí absolventov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave.
Termín: priebežne

Zodp.: doc. Hulényi

6. Pripraviť a organizovať stretnutia členov spolku a Klubu seniorov, spojené so zaujímavými odbornými prednáškami.
Termín: priebežne

Zodp.: doc. Hulényi

 

7. Organizačne pripraviť a zabezpečiť jednu až dve exkurzie pre členov spolku a Klubu seniorov.
Termín: priebežne

Zodp.: doc. Hulényi

8. Finančne zabezpečovať akcie Klubu seniorov v súlade s plánom činnosti Klubu seniorov .
Termín: priebežne

Zodp.: doc. Vajda

9. Aktualizovať databázu členov spolku.
Termín: priebežne

Zodp.: Ing. Krajčušková

10. Aktuálny zoznam členov spolku zverejniť na jeho internetovej stránke. Doplniť rubriku „zoznamy absolventov“ o chýbajúce ročníky. Pravidelne uvádzať na internetovej stránke Spolku informácie činnosti spolku, najmä o akciách, ktoré sa uskutočňujú v rámci Spolku a v Klube seniorov.
Termín: jún 2013

Zodp.: doc. Hulényi, Ing. Chromý

11. Informovať o činnosti Spolku a Klubu seniorov v Časopise pre elektrotechniku a energetiku a využiť i ďalšie možnosti na propagáciu spolkovej činnosti (napr. univerzitný časopis Spektrum.)
Termín: priebežne Zodp.:prof.Kolesár, Ing. Krajčušková

12. Napomáhať pri organizovaní vedeckých a odborných podujatí organizovaných pracoviskami FEI STU.
Termín: priebežne

Zodp.: doc. Vajda, prof. Breza

13. V nadväznosti na finančné možnosti udeliť cenu Spolku vybraným absolventom Ing. stupňa štúdia za vynikajúce výsledky dosiahnuté v priebehu štúdia na FEI STU v Bratislave.
Termín: priebežne

Zodp.: prof. Smola

14. Pravidelne sledovať a hodnotiť problematiku Časopisu EE, vydávaného spolkom, po obsahovej i ekonomickej stránke.Hľadať(okrem inzercie) nové zdroje finančnej podpory vydávania časopisu EE.
Termín: priebežne

Zodp.: prof. Janiček, doc. Vajda, prof. Ballo

15. Pripraviť spoločnú ročenku spolku a fakulty za rok 2013.
Termín: december 2013

Zodp.: Ing. Chromý

 

 

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)