budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Krátko z histórie spolku III. (2002)

Bilanciu roku 2001 urobilo valné zhromaždenie spolku, ktoré sa konalo 14. marca 2002 zase na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky. Tradične účastníci zhromaždenia dostali už tretiu ročenku spolku (Ročenka 2001), ktorej obsahová náplň podrobne zdokumentovala život spolku a celej fakulty. Významný prínos spolku do aktivít fakulty v roku 2001 a spomienky na slávnostné chvíle však nedali zabudnúť na nové úlohy spolku, ktoré sa premietli do plánu činnosti na rok 2002. Aj keď sa na valnom zhromaždení zúčastnilo iba 54 členov, dôležitým výsledkom rokovania bolo schválenie zmien v stanovách spolku, ktorými sa rozšírila paleta možností práce spolku v nasledujúcich rokoch. Valné zhromaždenie tiež schválilo skrátený názov spolku SELIN (Spolok ELektrotechnikov a INformatikov), ktorý mal vystihovať príslušnosť k fakulte.

Ďalším významným rozhodnutím pre budúce aktivity spolku bolo uloženie úlohy predsedníctvu spolupracovať pri vydávaní Časopisu pre elektrotechniku a energetiku. Predsedníctvo spolku sa rozhodlo vydávať informácie o Spolku a o fakulte niekoľkokrát do roka vo forme prílohy k tomuto časopisu v rozsahu dvoch až štyroch strán.

Z diskusie na Valnom zhromaždení vyplynulo pre predsedníctvo spolku aj niekoľko zaujímavých podnetov, ktoré v priebehu roka začali dostávať konkrétnejšiu podobu. Osobitne treba spomenúť, že sa začali práce na založení kroniky spolku, a v rámci propagácie činnosti a rozširovania spolupráce so slovenskými a zahraničnými organizáciami sa začala diskusia o možnosti rozšírenia internetovej stránky spolku o údaje v anglickom jazyku. Bola zriadená osobitná komisia z členov predsedníctva spolku (prof. Frollo, prof. Smieško, prof. Smola a doc. Hulényi), ktorá mala posúdiť navrhované zmeny v slovenskej verzii a novú obsahovú náplň anglickej verzie stránky. Úspešne pokračovala aj prednášková činnosť, ktorú spolok spoluorganizoval pre svojich členov najmä so Slovenským centrom IEE. V roku 2002 sa uskutočnili zaujímavé prednášky prof. Ing. V. Kalaša, DrSc., doc. Ing. M. Šperku, PhD., Ing. A. Hanzela, prof. Ing. N. Frištackého, PhD. a prof. Ing. L.Jurišicu, CSc.

Už klasickou aktivitou bolo spoluorganizovanie tradičného Plesu elektrotechnikov a informatikov, ktorý sa uskutočnil 2. februára 2002 v priestoroch hotela Bratislava. 

Spolok aj v roku 2002 pokračoval v oceňovaní výborných študentov fakulty a Cenu Spolku absolventov a priateľov FEI STU - EF SVŠT dostali Ing. Ivan Kubán, Ing. Dušan Lacko, Ing. Jozef Ladický, Ing. Michal Molnár, Ing. Karel Ružička a Ing. Radoslav Zajac. Tieto ocenenia boli odovzdávané ako súčasť promočného aktu absolventov inžinierskeho štúdia, čím fakulta potvrdila, že túto oblasť činnosti spolku si váži. 

Počet registrovaných členov spolku v roku 2002 dosiahol číslo 340. Štvorročnú činnosť spolku malo zavŕšiť valné zhromaždenie na jar roku 2003, na ktorom mala byť ťažiskovým bodom programu voľba nového predsedníctva spolku a dozornej rady. V tejto súvislosti predsedníctvo spolku sa začalo intenzívne zaoberať prípravou novej koncepcie spolku, pričom tomu malo predchádzať zhrnutie a zhodnotenie kladných a záporných poznatkov z predchádzajúceho obdobia. Rezonovali najmä témy o zmene počtu členov predsedníctva spolku, o rozširovaní členskej základne aj o kolektívnych členov, a kvôli zatraktívneniu, aj o druhu a rozsahu výhod pre členov spolku.

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)