budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Stanovy Spolku absolventov a priatel'ov FEI STU (EF SVŠT)

 

Preambula
Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) (v ďalšej časti len  spolok) je záujmové združenie absolventov a priateľov  fakulty,  ktoré je založené na báze dobrovoľnosti, záujmu o jej minulosť  i  súčasnosť a na odhodlaní prispieť k jej ďalšiemu všestrannému rozvoju.
Článok I.
Základné ustanovenia
 1. Spolok je dobrovoľným, profesným združením absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) založený na základe zákona FZ ČSSR č. 83 / 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 2. Spolok má právnu subjektivitu.
 3. Sídlom spolku je Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.
 4. Anglický názov spolku je Alumni Club of Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology in Bratislava.
Článok II.
Ciele a poslanie spolku

Cieľom a poslaním spolku je :

 1. Združovať na báze dobrovoľnosti absolventov a priateľov  FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave (osoby fyzické i právnické).
 2. Podporovať rozvoj vzdelávania na fakulte vo všetkých študijných programoch a formách.
 3. Uspokojovať záujmy a potreby svojich členov v odbornej, spoločenskej, kultúrnej a športovej oblasti.
 4. Poskytovať informácie o konferenciách, sympóziach, odborných seminároch, prípadne o výstavách, na organizovaní ktorých sa podieľa Fakulta elektrotechniky a informatiky, spolupracovať a napomáhať pri ich zabezpečovaní.
 5. Nadväzovať kontakty s pracoviskami doma i v zahraničí a propagovať ich produkty a služby.
 6. Spolupracovať s organizáciami s podobnými cieľmi v SR a zahraničí.
 7. Realizovať vydavateľskú a nakladateľskú činnosť.
 8. Napomáhať k  zabezpečeniu viaczdrojového financovania FEI STU v súlade so zákonom o vysokých školách.
 9. Realizovať znaleckú činnosť.

 

Článok III.
Členstvo v spolku

 1. Členom  spolku sa môže stať fyzická, alebo právnická osoba (kolektívne členstvo), ktorá  o to požiada a súhlasí so stanovami spolku. Členstvo v spolku vzniká registráciou  prihlášky.
 2. Zo spolku môže člen vystúpiť kedykoľvek bez udania dôvodu.
 3. Členstvo v spolku zaniká
  1. vystúpením,
  2. právopatným odsúdením za úmyselný trestný čin
  3. smrťou člena.
 4. Osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o fakultu, môžu byť predsedníctvom spolku menované čestnými členmi spolku.
 5. Čestní členovia majú všetky práva riadnych členov.

  Článok IV.
  Orgány spolku

  Orgány spolku sú:

  • Valné zhromaždenie
  • Predsedníctvo
  • Dozorná rada.

  Valné zhromaždenie

  1. Najvyšším orgánom spolku je valné zhromaždenie, ktoré zvoláva predsedníctvo najmenej raz za 2 roky.
  2. V období medzi dvoma valnými zhromaždeniami riadi činnosť spolku jeho predsedníctvo.
  3. Valné zhromaždenie volí najmenej päť členov predsedníctva spolku. Predsedu, podpredsedu a tajomník spolku si určí novozvolené predsedníctvo na prvej schôdzi predsedníctva zo svojich radov.
  4. Valné zhromaždenie schvaľuje a mení stanovy spolku, odvoláva členov predsedníctva a dozornej rady.
  5. Valné zhromaždenie schvaľuje správu predsedníctva o činnosti a hospodárení, rokovací poriadok, vykonávacie predpisy a výšku členských príspevkov.  Podrobnosti  o  spôsobe rokovania  valného zhromaždenia, predsedníctva  a dozornej rady  upraví  rokovací  poriadok, ktorý vypracuje predsedníctvo a schváli valné zhromaždenie.
  6. Zvolanie valného zhromaždenia sa považuje za právoplatné, keď bola pozvánka poslaná všetkým členom spolku, a to aspoň 2 týždne pred dátumom konania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomných 10% členov. Na prijatiu uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas väčšiny prítomných členov.
  7. Valné zhromaždenie a schôdzu predsedníctva riadi predseda, podpredseda alebo predsedom poverený člen predsedníctva  spolku.
  8. Predsedníctvo musí valné zhromaždenie zvolať aj v prípade, že o to požiada aspoň 50 členov, alebo ak počet členov predsedníctva alebo dozornej rady je mensí ako počet členov niektorého z týchto orgánov, zvolených na valnom zhromaždení. V takom prípade bude valné zhromaždenie zvolané do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, resp. odo dňa, kedy členov predsedníctva alebo dozornej rady poklesne pod počet členov zvolených na valnom zhromaždení a nie je možná kooptácia ďalších členov.

  Predsedníctvo

  1. Funkčné obdobie  predsedníctva je dvojročné. Začína voľbou a končí až zvolením nového predsedníctva.Prvé rokovanie nového predsedníctva zvoláva doterajší, prípadne ním poverený člen doterajšieho predsedníctva.
  2. Predsedníctvo je schopné uznášania, ak sa na zvolanej schôdzi zúčastní väčšina  jeho členov. Schôdzu predsedníctva zvoláva predseda spolku. Na rokovaní predsedníctva sa môžu zúčastniť prizvaní hostia bez práva hlasovať.
  3. Predseda, podpredseda, alebo ďalší členovia spolku ,písomne poverení predsedom, zastupujú spolok navonok. Na podpis zmlúv a iných právnych úkonov, pre ktoré je predpísaná písomná forma, sú potrebné podpisy dvoch oprávnených osôb, predsedu, podpredsedu, prípadne splnomocneného ďalšieho člena predsedníctva.
  4. Poverený člen predsedníctva zodpovedá  za účtovnú evidenciu spolku. Do tejto evidencie má právo nahliadnuť každý člen spolku.
  5. V prípade potreby má predsedníctvo právo kooptovať ďalších členov predsedníctva. Počet kooptovaných členov predsedníctva nesmie byť väčší ako polovica počtu členov predsedníctva riadne zvolených valným zhromaždením.

  Dozorná rada

  1. Dozornú radu volí valné zhromaždenie na dvojročné funkčné obdobie. Na prvej schôdzi si dozorná rada zvolí zo svojich radov predsedu, ktorý riadi jej činnosť.
  2. Dozorná rada je najmenej trojčlenná. Ak sa niektorý z členov dozornej rady vzdá tejto funkcie, dozorná rada može kooptovať ďalšieho člena dozornej rady. Počet členov dozornej rady nesmie byť väčší ako jedna tretina počtu členov zvolených na valnom zhromaždení.
  3. Dozorná rada kontroluje finančné hospodárenie a  nakladanie s majetkom spolku , účtovné  doklady  a ďalšie doklady súvisiace s hospodárením spolku.
  4. Dozorná rada  sa  schádza najmenej  1 - krát do roka. Správu o uskutočnených kontrolách hospodárenia podáva členom spolku na zasadaní valného zhromaždenia.
  5. Členovia dozornej rady majú právo nahliadnuť do všetkých dokumentov spolku, požadovať vysvetlenie a predloženie všetkých dokladov potrebných pre uskutočnenie svojej kontrolnej činnosti.
  6. Dozorná rada je oprávnená požiadať predsedníctvo spolku o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia v prípade, ak ňou zistené skutočnosti sú dôležité pre činnosť spolku. Ak predsedníctvo do jedného mesiaca od podania písomnej žiadosti predsedovi spolku valné zhromaždenie nezvolá, má dozorná rada právo zvolať valné zhromaždenie v termíne určenom podľa čl. IV, ods. 6, časť Valné zhromaždenie.

  Článok V.
  Zásady hospodárenia.
  1. Spolok hospodári so svojím majetkom  a  so zvereným majetkom podľa  platných právnych  predpisov a podľa rozpočtu a pravidiel schválených valným zhromaždením.
  2. Príjmami spolku môžu byť príspevky od iných organizácií, dary , subvencie, dobrovoľné príspevky členov spolku a príjmy  z činnosti spolku. 
  3. Spolok môže vykonávať hospodársku činnosť v súlade s jeho cieľmi a poslaním.
  4. Majetok spolku tvoria príjmy podľa bodu 2, účelové dotácie z grantov poskytovaných štátnou správou alebo z fondov EÚ, príspevky a dary získané od sponzorov a iných organizácií, hmotný a nehmotný majetok (počítačový softvér) a príjmy vyplývajúce zo zmlúv a z realizácie aktivít uskutočňovaných v súlade s cieľmi a poslaním spolku.
  5. Za hospodárenie a vedenie účtovníctva spolku zodpovedá predsedníctvo spolku. Predsedníctvo je oprávnené uzatvoriť zmluvné vzťahy na zabezpečenie týchto činností s inými, na tieto činnosti špecializovanými fyzickými alebo právnickými osobami tak, aby prebiehali v súlade s platnými predpismi.

  Článok VI.
  Práva členov spolku

  Členovia spolku majú právo:

  1. Zúčastňovať sa akcií spolku (odborných seminárov, spoločenských akcií a konferencií, odborných kurzov, exkurzií... a pod.).
  2. Byť volení do orgánov  spolku a odstúpiť od členstva v týchto orgánoch v priebehu ich funkcného obdobia.
  3. Získavať informácie o akciách spolku.
  4. Dať podnet na zvolanie valného zhromaždenia podľa Článku IV, bod 8.
  5. Zúčastňovať sa zasadania valného zhromaždenia s možnosťou podávať ústne a písomné návrhy na zlepšenie činnosti spolku a interpelácie na funkcionárov orgánov spolku.

  Článok VII.
  Povinnosti členov spolku

  Povinnosťou členov spolku je:

  1. Dbať o dobré meno FEI STU a spolku.
  2. Podľa svojich možností podporovať a zúčastňovať sa akcií spolku.

  Článok VIII.
  Záverečné ustanovenia
  1. Spolok zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia. Valné  zhromaždenie  súčasne  rozhodne o spôsobe majetkového vysporiadania podľa obchodného zákonníka.
  2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom registrácie spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) u príslušného štátneho orgánu.
  3. Týmto sa rušia stanovy občianskeho združenia Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 7. 5. 2009 pod  číslom spisu VVS/1-900/90-15013-5.

  Registrované na Ministerstve vnútra SR (odbor všeobecnej vnútornej správy) 6.6.2014 pod evidenčným čislom spisu VVS/1-900/90-15013-6

 

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)