budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Prvá desaťročnica spolku absolventov a priaťelov FEI STU (EF SVŠT) alebo nijaká reklama fakulty, ale užitočné a inšpiratívne fakty

     Takto zaznamenala história vznik spolku, ktorý sa približuje k oslave desaťročnice bohatej činnosti: „Nevyhnutnosť zintenzívnenia vzájomného vzťahu fakulty a jej absolventov, potreba zvýraznenia spätnej väzby, ktorá by prinášala jasne formulované potreby a očakávania praxe a najmä požiadavky na profil absolventov a smerovanie vedeckého výskumu na fakulte, priviedla v druhej polovici roku 1998 skupinu nadšencov z radov pracovníkov Fakulty elektrotechniky a informatiky STU a vybraných absolventov k myšlienke založiť Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT). Na príprave sa v začiatočnom štádiu podieľali najmä doc. Ing. I. Daruľa, CSc., doc. Ing. L. Harsányi, CSc., doc. Ing. L.Hulényi, CSc., doc. Ing. M.Paško,CSc. a prof. Ing. A. Smola, PhD. Táto skupina ľudí začala intenzívne pracovať na príprave stanov a zvolaní zakladajúceho valného zhromaždenia budúceho spolku.

 
     Spolok bol oficiálne založený na valnom zhromaždení 27. januára 1999 na pôde Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Na tomto zakladajúcom valnom zhromaždení sa zúčastnilo 95 budúcich členov spolku, ktorí po rozsiahlej, ale vecnej diskusii schválili stanovy spolku, zvolili predsedníctvo a dozornú radu. Spolok bol zaregistrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 5. marca 1999. Do predsedníctva spolku boli na zakladajúcom valnom zhromaždení zvolení: prof. Ing. Viktor Smieško, CSc. (predseda), Ing. Ladislav Szemet (podpredseda), doc. Ing. Ladislav Hulényi, CSc. (sekretár), prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc. doc. Ing. Ivan Daruľa, CSc., Ing. Milan Jarás, CSc., prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., doc. Ing. Ondrej Olach, CSc. a prof. Ing. Milan Žalman, CSc. Do dozornej rady spolku boli zvolení: Ing. Alexander Kšiňan (predseda), doc. Ing. Ladislav Harsányi, CSc. a doc. Ing. Miroslav Paško, CSc.“
 
     Náplň práce spolku vyplynula z vytýčených cieľov a poslania spolku. Pri každoročnej tvorbe plánu činnosti sa vychádza z hlavného zámeru sprostredkovať kontakty medzi absolventmi a fakultou a medzi absolventmi navzájom. Činnosť spolku riadi jeho predsedníctvo, ktoré sa schádza spravidla štvrťročne. Spolok nadviazal kontakty s organizáciami doma a v zahraničí, ktoré majú podobné zameranie i poslanie (Žilina, Brno, Praha, Viedeň, Madrid). Už v prvých mesiacoch po založení spolku vznikla internetová stránka, ktorá pod odbornou správou Ing. Miroslava Galbavého poskytuje podrobné a aktuálne informácie o práci spolku, ale aj o podujatiach – najmä prednáškach a exkurziách - uskutočňovaných na fakulte a stále rozširuje ponuku užitočných informácií najmä pre absolventov fakulty. Bolo vybrané logo spolku, ktoré sa používa dodnes na všetkých oficiálnych dokumentoch.

     Prvý rok činnosti (1999) sa podarilo úspešne zdokumentovať vo forme Ročenky 1999, ktorú dostali všetci vtedajší členovia spolku (308), a odvtedy sa ročenky vydávajú každoročne a sú k dispozícii na valných zhromaždeniach spolku, ktoré sa konajú pravidelne na jar každého roku na pôde fakulty. Od roku 2000 každoročne v rámci promočného aktu absolventov inžinierskeho štúdia udeľuje spolok finančnú odmenu najúspešnejším absolventom fakulty, a začal spoluorganizovať tradičný renomovaný Ples elektrotechnikov a informatikov. Postupne sa zabezpečovala aj hospodárska stránka činnosti spolku. Systematickou propagáciou sa začalo dariť získavať sponzorské finančné a materiálne dary na podporu aj pedagogického procesu.

     Možno najdôležitejším bodom v pláne činnosti na rok 2003 bolo rozhodnutie prevziať a zabezpečovať vydávanie Časopisu pre elektrotechniku a energetiku, čím sa reálne začala plniť nesmelo deklarovaná vízia z roku 2002. Spolok si vytýčil v tejto súvislosti náročnú a zodpovednú úlohu ekonomicky a obsahovo stabilizovať časopis, z čoho zase vyplynul záväzok zabezpečiť jeho finančnú sebestačnosť a inovovať zloženie redakčnej rady.      Prevzatím zodpovednosti za vydávanie časopisu v spolupráci s ďalšími inštitúciami nadobudla propagácia činnosti spolku aj na verejnosti nový reálny rozmer. Už v čísle 4/2003 bola publikovaná historicky prvá informácia z pera podpredsedu a zakladajúceho člena spolku prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. V nasledujúcich číslach (5/2003 a 6/2003) sa začala profilovať obsahová náplň v podobe rubrík Okienko FEI STU (gestor a autor doc. Ing. Ján Vajda, PhD.), Zo života spolku (doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD.) a Z histórie spolku (prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.). 

     Významnou udalosťou bolo založenie Klubu seniorov, ktorý združil učiteľov a výskumníkov fakulty v dôchodkovom veku. O členstvo v klube v tom čase prejavilo záujem viac ako štyridsať bývalých kolegov. Po období prípravných prác ešte v roku 2003 začal klub oficiálne pôsobiť v máji 2004. O riadenie klubu sa stará šesťčlenný výbor na čele s čestným predsedom prof. Ing. Václavom Kalašom, DrSc., výkonným predsedom prof. Ing. Júliusom Bajcsym, PhD. a ďalšími štyrmi členmi, a to prof Ing. Floriánom Makáňom,CSc., doc. Ing. Arnoštom Guldánom, CSc., doc. Ing. Jurajom Rehákom, CSc. a doc. Ing. Františkom Židekom, CSc. Jadrom činnosti klubu sa stala najmä prednášková činnosť. Vedenie fakulty dalo členom klubu v priestoroch fakulty k dispozícii miestnosť a vystrojila ju počítačmi s pripojením na internet, a kvalitnou videotechnikou. Kontakt Klubu seniorov so Spolkom absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) zabezpečuje sekretár predsedníctva doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD.

     Na spomienkovom zhromaždení v novembri 2004 sa stal Ing. Jozef Psotka, bývalý učiteľ na Katedre elektrotechnológie EF SVŠT, prvým čestným členom spolku (in memoriam). Toto zhromaždenie sa konalo pri príležitosti 20. výročia prvého výstupu slovenských horolezcov na Mount Everest (15. októbra 2004), ktorého účastníkom bol aj Ing. Psotka, a ktorý pri zostupe z vrcholu zahynul.

     V priebehu roka 2004 sa podarilo zhromaždiť historické písomné a obrazové dokumenty z raného obdobia vzniku a činnosti spolku. Stali sa súčasťou kroniky spolku, ktorá sa vedie systematicky a podrobne tak, aby bola zdrojom poučenia a nostalgie pre budúcnosť.

     Treba ešte uviesť, že vo funkcii predsedu spolku pracovali doterajší dekani fakulty prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. (v rokoch 1999 až 2001) a prof. Ing. František Janíček, PhD. (v rokoch 2001 až 2007). 
 
     V apríli 2007 sa konalo valné zhromaždenie spolku, na ktorom účastníci zvolili predsedníctvo spolku a dozornú radu. Členmi predsedníctva sa stali Ing. Peter Adamec, prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD., prof. Ing. Juraj Breza, PhD., prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD., prof. Ing. František Janíček, PhD., prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., Ing. Miloš Orgoň, PhD., prof. Ing. Viktor Smieško, PhD., prof. Ing. Alfonz Smola, PhD., Ing. Jozef Šimlaštík a doc. Ing. Ján Vajda, CSc. Do dozornej rady spolku boli zvolení doc. Ing. Ivan Daruľa, PhD., prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. a Ing. Alexander Kšiňan.
 
     Na prvom zasadnutí nového predsedníctva a dozornej rady v máji 2007 novozvolení členovia jednomyseľne rozhodli, že v nasledujúcom funkčnom období bude predsedom doc. Ing. Ján Vajda, CSc., dekan fakulty, a podpredsedom prof. Ing. Juraj Breza, PhD. Predsedom dozornej rady sa stal prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. Predsedníctvo potvrdilo do funkcie sekretára spolku doc. Ing. Ladislava Hulényiho, PhD. Spolok má v súčasnosti aj organizačnú pracovníčku Janu Tesařovú.
 
     Na záver veľavravná bilancia doterajšej činnosti – 15 odborných a popularizačných prednášok, 6 exkurzií, 8 plesov elektrotechnikov a informatikov a 41 ocenených absolventov. A k tomu veľa mravenčej práce.
 
     Ak tento príspevok oslovil aj iné fakulty našej univerzity, Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) a jeho funkcionári poskytnú potrebné informácie a rady všetkým vážnym záujemcom o spolkovú činnosť na svojej fakulte. Šírenie dobrého mena našej univerzity a jednotlivých fakúlt pomôže aj touto cestou skvalitniť vysokú úroveň o poznatky, ktoré môže poskytnúť iba spätná väzba z radov najmä absolventov.

 Prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)