budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Krátko z histórie spolku IV. (2003)

Štvrté výročie vzniku spolku si pripomenulo 59 účastníkov valného zhromaždenia, ktoré sa konalo 21. marca 2003 v priestoroch FEI STU v Bratislave, po už tradične úspešnom Plese elektrotechnikov a informatikov, ktorý sa uskutočnil vo februári v priestoroch City Hotela Bratislava. Členovia spolku prítomní na valnom zhromaždení dostali už štvrtú ročenku spolku (Ročenka 2002), pričom ostatným členom bola zaslaná poštou.

Bolo to piate valné zhromaždenie a kľúčovým bodom jeho programu boli voľby nového predsedníctva a dozornej rady na ďalšie dvojročné funkčné obdobie. Predsedom sa opäť stal prof. Ing. František Janíček, PhD., funkcie podpredsedov prevzali prof. Ing. Viktor Smieško, PhD. a prof. Ing. Ján Murgaš, PhD. Sekretárom predsedníctva spolku ostal naďalej doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD. Do predsedníctva boli ešte zvolení prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., prof. Ing. Ivan Frollo, DrSc., prof. Ing. Milan Kolesár, CSc., Ing. Miloš Orgoň, doc. Ing. Alfonz Smola, PhD., Ing. Ladislav Szemet a Ing. Jozef Šimlaštík. Predsedom dozornej rady sa stal prof. Ing. Ladislav Jurišica, PhD. a jej členmi doc. Ing. Ladislav Haršányi,PhD. a Ing. Alexander Kšiňan.

Účastníci valného zhromaždenia opäť, okrem iného, zakomponovali do plánu činnosti spolku spoluorganizovanie tradičného Plesu elektrotechnikov a informatikov na jar roku 2004, organizovanie stretnutí členov spojené so zaujímavými a aktuálnymi odbornými prednáškami, a pravidelné uverejňovanie informácií o podujatiach a činnosti spolku v Časopise pre elektrotechniku a energetiku aspoň dvakrát za rok.

Možno najdôležitejším bodom v schválenom pláne činnosti na rok 2003 bolo rozhodnutie prevziať a zabezpečovať vydávanie Časopisu pre elektrotechniku a energetiku, čím sa reálne začala plniť nesmelo deklarovaná vízia z roku 2002. Spolok si vytýčil v tejto súvislosti náročnú a zodpovednú úlohu ekonomicky a obsahovo stabilizovať časopis, z čoho zase vyplynulo najmä zabezpečiť jeho finančnú sebestačnosť a inovovať zloženie redakčnej rady. 

Prevzatím zodpovednosti za vydávanie časopisu v spolupráci s ďalšími inštitúciami nadobudla propagácia činnosti spolku aj na verejnosti nový reálny rozmer. Už v čísle 4/2003 bola publikovaná historicky prvá informácia z pera podpredsedu a zakladajúceho člena spolku prof. Ing. Viktora Smieška, PhD. V nasledujúcich číslach (5/2003 a 6/2003) sa začala profilovať obsahová náplň v podobe rubrík Okienko FEI STU (gestor a autor doc. Ing. Ján Vajda, PhD.), Zo života spolku (doc. Ing. Ladislav Hulényi, PhD.) a Z histórie spolku (prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.).

V súlade so schváleným plánom činnosti spolok aj v roku 2003 splnil tradičnú úlohu udeliť cenu spolku výborným študentom fakulty. Toto ocenenie získali Ing. Anton Březina, Ing. Stanislav Likavčan, Ing. Eva Prikrylová, Ing. Timotej Török, Ing. Michal Váry a Ing. Slavomír Vinkovič. Odovzdávanie týchto cien sa stalo už pravidelnou súčasťou slávnostného promočného aktu absolventov inžinierskeho štúdia.

V Klube zamestnancov FEI STU sa 5. októbra 2003 uskutočnilo stretnutie členov spolku, na ktorom vystúpil Ing. Ondrej Strnád, CSc. s mimoriadne aktuálnou a zaujímavou prednáškou "Bezpečnosť informačných technológií". Medzi účastníkmi boli aj viacerí študenti a nečlenovia spolku a na propagácii tohto podujatia sa prvýkrát podieľal aj Časopis pre elektrotechniku a energetiku v rámci priestoru, ktorý mal spolok k dispozícii. 
 

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)