budova fei
 
Info
Nedeľa
3. Júl 2022
Meniny má Miloslav

Plán činnosti spolku na rok 2010

Program prednášok:

2.polrok
- 6. októbra 2010 
  doc. Ing. Robert Redhammer, PhD.
  Skúsenosti z univerzít v zahraničí
  (Aktuálne problémy vysokého školstva USA, Cambridský fenomen, investície do výskumného   inštrumentária)

- 3. novembra 2010 
  doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.
  Bezpečnosť v sieťach budúcich generácii ( NGN)

- 1. decembra 2010 
  prof. Ing. Jozef Jarošek PhD.
  O čase
  (Čas australských aborigenov, presný čas pre námorníkov, Einsteinov čas, Feynmanov čas)

Náhradné prednášky:
-                                                                                               
  Prof. Ing. Alfonz Smola, PhD.                                                   
  Poznatky zo svetovej výstavy Light & Building  Frankfurt n/ Mohanom
 
-
  Prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD.                   
  Jadrová renesancia vo svete a u nás.
 
Program exkurzii:
- Vodárenské múzeum BVS, a.s. Bratislava. Prehliadka technických zariadení nová budova SND

 Pozn. Exkurzie nie sú ešte potvrdené 

 
Plán činnosti -2010
 Plán činnosti
Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave na rok 2010
 
 
 
                Činnosť Spolku absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave (ďalej len Spolku) bude zameraná predovšetkým na osvedčené aktivity vyplývajúce zo stanov Spolku a  z uznesení valného zhromaždenia, na rozpracovanie dlhodobej koncepcie ako i na rozširovanie členskej základne.
 
Jednotlivé úlohy, vyplývajúce z činnosti Spolku v roku 2010, možno charakterizovať nasledovne :
 
 
 
1.         Propagovať Spolok medzi súčasnými i bývalými pracovníkmi FEI STU, predovšetkým absolventmi našej fakulty. Rozšíriť a skvalitniť členskú základňu, sústrediť pozornosť  na získanie mladých členov. Zamerať sa na absolventov, ktorí našli významné uplatnenie v odbornej  praxi i v spoločenskom živote. Budovať imidž  fakulty na Slovensku i v zahraničí na spôsob Alumni zahraničných univerzít.
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: J. Vajda, J. Breza, I. Frollo
 
2.         Koordinovať hospodársku činnosť spolku, pripravovať štvrťročne prehľady a informovať predsedníctvo ako aj dozornú radu o výsledkoch hospodárenia a sledovať platbu členských príspevkov.
            Termín: 1x štvrťročne                                                    Zodp.: M. Orgoň
 
3.         Navrhnúť spôsob zlepšenia propagácie štúdia na FEI STU a uplatnenia absolventov v praxi. Pomôcť pri tejto činnosti vedeniu fakulty.
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: A. Smola, J. Šimlaštík
 
4.         Udržiavať a rozširovať spoluprácu so slovenskými i zahraničnými organizáciami, ktoré združujú absolventov (Alumni).
            Termín: 30. 09.2010                                                      Zodp.: J. Breza
 
5.         Pomáhať pri organizovaní stretnutí absolventov FEI STU (EF SVŠT) v Bratislave.
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: L. Hulényi              
 
6.         Pripraviť a organizovať stretnutia členov spolku a Klubu seniorov, spojené so zaujímavými odbornými prednáškami
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: L. Hulényi
 
7.         Organizačne pripraviť a zabezpečiť dve až tri exkurzie pre členov spolku a Klubu seniorov.
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: L. Hulényi
 
8.         Aktívne sa podieľať a finančne zabezpečovať akcie Klubu seniorov v súlade s plánom činnosti Klubu seniorov .
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: J. Vajda, L. Hulényi
 
9.         Trvale aktualizovať databázu členov spolku.
            Termín: november 2010                                                 Zodp.:  Z. Krajčušková
               
10.       Aktuálny zoznam členov spolku zverejniť na internetovej stránke  Spolku
      Termín: september 2010                                                Zodp.: M. Orgoň
               
11.       Podieľať sa na príprave Plesu elektrotechnikov a informatikov.
            Termín: 1.štvrťrok 2011                                                  Zodp.: J.Vajda
 
12.       Pravidelne uvádzať na internetovej stránke Spolku informácie o akciách, ktoré sa uskutočňujú v rámci Spolku a v Klube seniorov, resp. o podujatiach na ktorých sa naša fakulta podiela.
            Termín: priebežne                                                         Zodp.:  M. Orgoň
 
13.       Zabezpečiť dostatočnú publicitu o činnosti Spolku a Klubu seniorov v Časopise pre elektrotechniku a energetiku a využiť i ďalšie možnosti na propagáciu napr. Spektrum.
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: M. Kolesár, Z. Krajčušková
 
14.       Vytvárať vhodné  podmienky pre znaleckú činnosť na fakulte.
 
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: J. Vajda, A. Smola.
 
15.       Udeliť cenu Spolku 3 až 4 študentom za vynikajúce výsledky dosiahnuté v priebehu štúdia na FEI STU v Bratislave.
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: A. Smola
               
16.       Zabezpečiť po stránke ekonomickej vydávanie  Časopisu pre elektrotechniku a energetiku.
            Termín: priebežne                                                         Zodp.: J. Vajda,
 
 
Schválené v Bratislave dňa   14. apríla 2010
                                                                            
 
doc. Ing. Ladislava Hulényi, PhD., v.r.                       doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.
.....................................................                          ......................................
        sekretár  Spolku                                                     predseda Spolku                       
 
 

Program prednášok:

1.polrok
- 3. februára 2010 
  prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.:
  Inteligentná budova – vízia alebo realita ?

- 3. marca 2010 
  prof. I. Frollo , prof. J.Sláma
  Prof. O. Benda priekopník aplikovaného magnetizmu na Slovensku.

- 7. apríla 2010 
  prof. Ing. M. Miglierini , DrSc.
  Žiarenie v medicíne.

- 5. mája 2010 
  prof. Ing. Š. Luby, DrSc, Dr.h.c.
  Transfer technológii
 

Náhradné prednášky:
-                                                                                               - 
  doc. Ing. M. Orgoň, PhD.                                                    doc. Ing. E. Kaluš, PhD.
  Moderné telekomunikačné systémy                                Nebojte sa faktora výkonu
 
Program exkurzii:
- ešte nie je potvrdený  

 

hore
Vyhľadávanie
Budovy fakulty STU
Návštevnosť


©2022 Spolok Absolventov a Priateľov FEI STU (EF SVŠT)